Có 1 kết quả:

gēng shēn rén jìng ㄍㄥ ㄕㄣ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄥˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

deep at night and all is quiet (idiom)