Có 1 kết quả:

shū míng hào

1/1

shū míng hào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Chinese guillemet 《》(punct. used for names of books etc)