Có 1 kết quả:

shū bǎn

1/1

shū bǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(writing) tablet