Có 1 kết quả:

shū zhuō

1/1

shū zhuō

phồn thể

Từ điển phổ thông

cái bàn viết, bàn làm việc

Từ điển Trung-Anh

(1) desk
(2) CL:張|张[zhang1]