Có 1 kết quả:

shū yè

1/1

shū yè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

page of a book