Có 1 kết quả:

shū xiāng mén dì

1/1

Từ điển Trung-Anh

family with a literary reputation (idiom); literary family