Có 1 kết quả:

Cáo Chōng

1/1

Cáo Chōng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Cao Chong (196-208), son of Cao Cao 曹操[Cao2 Cao1]