Có 1 kết quả:

Cáo Kūn

1/1

Cáo Kūn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Cao Kun (1862-1938), one of the Northern Warlords