Có 1 kết quả:

Cáo Xuě qín

1/1

Cáo Xuě qín

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Cao Xueqin (c. 1715-c. 1764), accepted author of A Dream of Red Mansions 紅樓夢|红楼梦[Hong2 lou2 Meng4]