Có 1 kết quả:

Màn hā dùn

1/1

Màn hā dùn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Manhattan island
(2) Manhattan borough of New York City