Có 1 kết quả:

màn màn

1/1

màn màn

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

man mác

Một số bài thơ có sử dụng