Có 1 kết quả:

màn tuó luó

1/1

màn tuó luó

giản thể

Từ điển Trung-Anh

flower of north India (Datura stramonium, Sanskrit: mandara), considered sacred and grown in temples, similar to belladonna