Có 1 kết quả:

tì sǐ guǐ

1/1

tì sǐ guǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) scapegoat
(2) fall guy