Có 1 kết quả:

tì zuì gāo yáng

1/1

tì zuì gāo yáng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) scapegoat
(2) sacrificial lamb
(3) same as 替罪羊