Có 1 kết quả:

tì bǔ

1/1

tì bǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to substitute for sb
(2) reserve player