Có 1 kết quả:

tì juér

1/1

tì juér

giản thể

Từ điển Trung-Anh

erhua variant of 替角[ti4 jue2]