Có 1 kết quả:

zuì yōu

1/1

zuì yōu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) optimal
(2) optimum