Có 1 kết quả:

zuì dī

1/1

zuì dī

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

thấp nhất, dưới cùng