Có 1 kết quả:

zuì dī cháo

1/1

zuì dī cháo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. low tide
(2) fig. the lowest point (e.g. of a relationship)