Có 1 kết quả:

zuì dī diǎn

1/1

zuì dī diǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lowest point
(2) minimum (point)