Có 1 kết quả:

zuì dī gǔ

1/1

zuì dī gǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lowest point
(2) nadir