Có 1 kết quả:

zuì dī xiàn dù lǐ lùn

1/1

Từ điển Trung-Anh

minimalist theory