Có 1 kết quả:

zuì dī yīn

1/1

zuì dī yīn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lowest voice
(2) lowest pitch
(3) lowest note