Có 1 kết quả:

zuì hòu wǎn cān

1/1

Từ điển Trung-Anh

the Last Supper (in the biblical Passion story)