Có 1 kết quả:

Zuì hòu de Wǎn cān

1/1

Từ điển Trung-Anh

the Last Supper (in the Christian Passion story)