Có 1 kết quả:

zuì dà sì rán gū jì

1/1

Từ điển Trung-Anh

maximum-likelihood estimation (statistics)