Có 1 kết quả:

zuì dà gōng yīn zǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) highest common factor HCF
(2) greatest common divisor GCD