Có 1 kết quả:

zuì mì duī jī

1/1

Từ điển Trung-Anh

close-packing of spheres (math)