Có 1 kết quả:

zuì xiǎo èr chéng

1/1

zuì xiǎo èr chéng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

least square (estimate)