Có 1 kết quả:

zuì xiǎo zhí

1/1

zuì xiǎo zhí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) least value
(2) minimum