Có 1 kết quả:

zuì xiǎo gōng fēn mǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

lowest common denominator