Có 1 kết quả:

zuì chā

1/1

zuì chā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) least
(2) worst
(3) the least
(4) the worst