Có 1 kết quả:

zuì nián zhǎng

1/1

Từ điển Trung-Anh

eldest