Có 1 kết quả:

zuì huì guó dài yù

1/1

Từ điển Trung-Anh

most favored nation