Có 1 kết quả:

zuì zhōng

1/1

zuì zhōng

phồn thể

Từ điển phổ thông

cuối cùng, sau cùng

Từ điển Trung-Anh

(1) final
(2) ultimate