Có 1 kết quả:

zuì zhōng ㄗㄨㄟˋ ㄓㄨㄥ

1/1

Từ điển phổ thông

cuối cùng, sau cùng

Từ điển Trung-Anh

(1) final
(2) ultimate