Có 1 kết quả:

zuì yuǎn

1/1

zuì yuǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) furthest
(2) most distant
(3) at maximum distance