Có 1 kết quả:

Zuì gāo Rén mín Jiǎn chá yuàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

PRC Supreme People's Procuratorate (prosecutor's office)