Có 1 kết quả:

zuì gāo gōng zī xiàn é

1/1

Từ điển Trung-Anh

wage ceiling