Có 1 kết quả:

zuì gāo děng ㄗㄨㄟˋ ㄍㄠ ㄉㄥˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) highest level
(2) top class