Có 1 kết quả:

zuì gāo děng

1/1

zuì gāo děng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) highest level
(2) top class