Có 1 kết quả:

zuì gāo yīn

1/1

zuì gāo yīn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) highest voice
(2) highest pitch
(3) highest note