Có 1 kết quả:

huì yàn

1/1

huì yàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

epiglottis