Có 1 kết quả:

huì yàn yán

1/1

huì yàn yán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

epiglottitis