Có 1 kết quả:

huì fǒu

1/1

huì fǒu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) can or cannot
(2) is it possible?