Có 1 kết quả:

huì shāng

1/1

huì shāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to confer
(2) to consult
(3) to negotiate
(4) to hold a conference