Có 1 kết quả:

huì táng

1/1

huì táng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) meeting hall
(2) assembly hall