Có 1 kết quả:

huì shì

1/1

huì shì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) member of religious order
(2) penitent
(3) frater
(4) translation of French agregé (holder of teaching certificate)