Có 1 kết quả:

huì kè

1/1

huì kè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to receive a visitor

Một số bài thơ có sử dụng