Có 1 kết quả:

huì shěn

1/1

huì shěn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) joint hearing
(2) to review jointly (i.e. with other checkers)