Có 1 kết quả:

huì zhǎn

1/1

huì zhǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

conferences and exhibitions, abbr. of 會議展覽|会议展览[hui4 yi4 zhan3 lan3]